VUL AANLYN IN


Begunstigde

KOMMANDO-KORPS

Meneer,
My ooreenkoms gedateer

Besonderhede van my bank is soos volgEk versoek en magtig u hiermee om my rekening by bogenoemde bank (of enige ander tak waarheen ek my rekening mag oorplaas) met R te debiteer op die dag van elke maand met ingang van die dag van 20

Onderteken te op hierdie dag van 20